หลักสูตรรถจักรยานยนต์

ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

  • การเตรียมตัวก่อนการขับขี่
  • วิธีขับขี่รถจักรยานยนต์
  • การควบคุมรถ
  • การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนิ่มนวล
  • การเปลี่ยนเกียร์
  • การเบรก
  • การควบคุมความเร็ว
  • การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด
  • การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
  • การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน
  • การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
  • การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
  • การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
  • การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย

ภาคทฤษฏี 5 ชั่วโมง

  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.30 ชม.
  • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่รถอย่างปลอดภัย  2 ชม.
  • ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชม.
  • ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 30 นาที

อัตราค่าบริการ

หลักสูตรรถจักรยานยนต์

ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์