หลักสูตรรถจักรยานยนต์

ภาคปฏิบัติ 10 ชั่วโมง

 • การเตรียมตัวก่อนการขับขี่
 • วิธีขับขี่รถจักรยานยนต์
 • การควบคุมรถ
 • การออกรถและการเร่งเครื่องยนต์อย่างนิ่มนวล
 • การเปลี่ยนเกียร์
 • การเบรก
 • การควบคุมความเร็ว
 • การขับรถเข้าทางโค้งรูปตัวเอสหรือทางโค้งรูปเลขแปด
 • การควบคุมคันเร่งและการทรงตัวบนทางคดเคี้ยวที่มีสิ่งกีดขวาง
 • การทรงตัวที่ความเร็วต่ำบนไม้กระดาน
 • การทรงตัวบนไม้รางลูกระนาด
 • การขับขี่และการจอดรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
 • การขับขี่โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก
 • การขับขี่เมื่อมีคนซ้อนท้าย

ภาคทฤษฏี 5 ชั่วโมง

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.30 ชม.
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่รถอย่างปลอดภัย  2 ชม.
 • ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชม.
 • ความรู้เกี่ยวกับข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล 30 นาที

อัตราค่าบริการ

หลักสูตรรถจักรยานยนต์

ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์