หลักสูตรอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

หลักฐานการอบรมเพื่อขอต่ออายุ
ใบอนุญาตขับรถ

  • บัตรประชาชนตัวจริง 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบอนุญาตขับขี่ 1 ฉบับ
  • รูปถ่าย 1 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน) 1 รูป

อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
รถยนต์ / รถจักรยานยนต์

  • ความรู้เกี่ยวกับจิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ 1 ชม.

อัตราค่าบริการ

อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก (บ.2/ท.2)

  • ความรู้เกี่ยวกับการขับรถอย่างปลอดภัย 2 ชม.

อัตราค่าบริการ