ขั้นตอนการสอบใบอนุญาตขับขี่

ยื่นหลักฐานการสมัคร

ยื่นหลักฐานการสมัคร

  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
  • ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (ไม่เกิน 1 เดือน)
  • รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน)       ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  • การทดสอบสายตาบอดสี
  • การทดสอบระดับสายตาทางกว้าง ลึก
  • การทดสอบปฏิกิริยา
เรียนภาคปฏิบัติและอบรมภาคทฤษฎี

เรียนภาคปฏิบัติและอบรมภาคทฤษฎี

  • หลักสูตรรถยนต์เกียร์ธรรมดา
  • หลักสูตรรถยนต์เกียร์ออโต้
  • หลักสูตรรถจักรยานยนต์
สอบภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ

สอบภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ

รับหนังสือรับรอง

รับหนังสือรับรอง