ขั้นตอนการสอบใบอนุญาตขับขี่

ยื่นหลักฐานการสมัคร

ยื่นหลักฐานการสมัคร

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์ตัวจริง (ไม่เกิน 1 เดือน)
 • รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน)       ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • การทดสอบสายตาบอดสี
 • การทดสอบระดับสายตาทางกว้าง ลึก
 • การทดสอบปฏิกิริยา
เรียนภาคปฏิบัติและอบรมภาคทฤษฎี

เรียนภาคปฏิบัติและอบรมภาคทฤษฎี

 • หลักสูตรรถยนต์เกียร์ธรรมดา
 • หลักสูตรรถยนต์เกียร์ออโต้
 • หลักสูตรรถจักรยานยนต์
 • หลักสูตรรถขนส่ง (บ.2/ท.2)
สอบภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ

สอบภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ

รับหนังสือรับรอง

รับหนังสือรับรอง