หลักสูตรรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก (บ.2/ท.2)

ภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง

  • ทบทวนทดสอบความสามารถการขับรถยนต์ 2 ชม.
  • ความรู้เบื้องต้นการขับรถและพื้นฐานการขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบกเบื้องต้น 3 ชม.
  • การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ 5 ชม.
  • การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง 10 ชม.

อัตราค่าบริการ

หลักสูตรรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก (บ.2/ท.2)

ผู้สมัครต้องมีอายุครบ 22 ปีบริบูรณ์

และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

ภาคทฤษฏี 10 ชั่วโมง

  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก 2 ชม.
  • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและอาญาที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับรถ 1 ชม.
  • การเตรียมความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์ การบรรทุก และการแก้ไขข้อขัดข้องเบื้องต้น 3 ชม.
  • ความรู้เกี่ยวกับหลักการขับรถอย่างปลอดภัยและการ คาดการณ์ 2 ชม.
  • หน้าที่ผู้ขับรถ มนุษยสัมพันธ์ และมารยาทในการขับรถ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย หัวใจของการบริการทางการขนส่ง 1 ชม.
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินค้าและการขนส่งวัตถุอันตราย 1 ชม.